7 نوع از سنسورهای ربات های صنعتی

در دنیای صنعتی و اتوماسیون، ماشین ها به سنسور نیاز دارند تا اطلاعات لازم را برای اجرای عملیات مناسب فراهم کنند. بسیاری از سنسورها می توانند به روبات های مختلف اضافه شوند تا سازگاری آنها افزایش یابد. ما تعداد زیادی از روبات های مشارکتی داریم که سنسورهای گشتاور و دوربین را به صورت یکپارچه در … ادامه خواندن 7 نوع از سنسورهای ربات های صنعتی