ربات اسکارا را بیشتر بشناسیم

با انواع متخلف سیستم های روباتیک، مهم است که تفاوت های میان آنها را بدانید تا بتوانید نوعی را  که بهترین نیاز شما را برآورده کند انتخاب کنید. انواع رباتها از لحاظ سیستم مختصاتی آنها،شامل رباتهایی با دستگاه مختصاتی قطبی، استوانه ای، دکارتی، و اسکارا (selective compliance assembly robot arm) میباشد. ، ثابت شده است … ادامه خواندن ربات اسکارا را بیشتر بشناسیم